Chạn vương là gì? Tại sao lại được gọi là chạn vương?